zuko全番号

zuko全番号

【主治】风热上壅,咽喉肿痛,及解蛮箭药毒,捣末酒服有效。待一、二日后,口内作酒气,则水从小便中出,肿自消也。

子名金荞麦,烧炼家用以制铅、汞。 【集解】《别录》曰∶白蔹生衡山山谷。

七日而思人道,数月似强健,因此常服,又加至二钱。主邪气诸痹疼酸,续绝伤,补骨髓。

故张三丰与胡KT尚书长生不方,用天门冬三斤,地黄一斤,乃有君而有使也。水磨服之,新者尤佳。

 好古曰∶《本经》云久服明目,扁鹊云多服昏目,何也?时时挑三四匙咽之。

真蒲黄须隔三重纸焙令色黄,蒸半日,却再焙干用之妙。一早熟,一晚熟,兼用无妨,其补益与桑椹同功。

Leave a Reply